Conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests, s’informa l’usuari que les dades personals facilitades a través de  web seran tractats per la Sra./*Sr ……………………………….., sobre la base del seu consentiment i incorporats a una base de dades amb la  finalitat donar resposta a la seva sol·licitud, el contacte i l’enviament d’informació que pugui ser d’interès de l’usuari.

El farmacèutic titular conservarà les dades mentre duri la finalitat per a la qual són tractats. No té previsió de cedir les dades excepte per imperatiu legal ni està prevista la transferència internacional de dades.

L’usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, cancel·lació, limitació, portabilitat i oposició per escrit davant la Sra. /*Sr …………………….., amb domicili en ……………………..  o per e-mail a ……………………………… També pot exercir els seus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona